ARTYKUŁY

Argumenta Historica nr 1/2014

M. Baran, Rysunek Audiencja u papieża ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku – wokół zagadnień atrybucji. Domniemane dzieło Marco Vecellio.

M. Bloch, P. M. Pogodziński, Wykopaliska w Rakowcu, stanowisko 6, gm. Gniew, jako przykład badań etnoarcheologicznych.

D. Czerwiński, Praca polityczno-wychowawcza w więzieniach województwa gdańskiego w okresie stalinizmu w świetle dokumentów resortu bezpieczeństwa.

K. Filip, Komunikat dyslokacyjny jednostek Milicji Obywatelskiej na terenie województwa gdańskiego w 1945 roku.

J. Gabriel, Orientacja modernistyczna a postmodernistyczna w prahistoriografii europejskiej i anglosaskiej. Zagadnienie archeologii społecznej.

T. Galewski, M. Górecka, E. Starczewska, Sprawozdanie z realizacji projektu Archeologia w szkole – edukacja archeologiczna młodzieży szkolnej.

J. Hlebowicz, Jak dobrze uczyć historii PRL na uniwersytecie? Przyczynek do dydaktyki szkoły wyższej.

W. Podjacki, Sytuacja prawna ludności żydowskiej w Imperium Rosyjskim w świetle Ustawy dla Żydów z 1804 roku.

P. Sadłoń, Sprawa zajęcia statku szypra Pawła Lemkego z 1506 roku.

M. Stromski, Archeologia internowania na wybranych przykładach badań niemieckich obozów dla jeńców wojennych.

C. Wołodkowicz, Obraz Hiszpanii i Hiszpanów w świetle relacji polskich żołnierzy w latach 1808-1812.

J. Wróblewska, Drama – rozwój i potencjał metody.

J. Załęska-Kaczko, Organizacja Kraft durch Freude w Wolnym Mieście Gdańsku i jej kąpielisko morskie.

 

Argumenta Historica nr 2/2015

Hubert Baumann, Neogotycki dwór w Bądkach.

Jan Daniluk,  Niespokojne lato. Sytuacja w Gdańsku
w przededniu wybuchu II wojny światowej (czerwiec–sierpień 1939).

Marcin Finc,  Archeologia gender–między nauką a ideologią.

Dominika Hempel, Kształcenie historyków i nauczanie historii na Uniwersytecie Notre Dame.

Jan Hlebowicz, „Nasza działalność miała coś z rewolucji”. Gdańscy licealiści
podczas karnawału Solidarności na przykładzie III LO w Gdańsku.

Kamil Kaliszuk, Śmiertelne wypadki „utrwalaczy władzy ludowej”
na terenie województwa gdańskiego w latach 1945–1959.

Barbara Klassa, O studiowaniu inaczej. Kilka uwag o systemie amerykańskim
widzianym z polskiej perspektywy.

Anna Krueger, Pogrzeby w Gdańsku na przełomie XIX i XX wieku.
Z dziejów kultury funeralnej w dziewiętnastowiecznym mieście.

Magdalena Nowak, Metodyka prowadzenia imprez turystycznych jako ćwiczenia terenowe.

Wojciech Podjacki, Obraz morza w oczach polskiego szlachcica
na podstawie Pamiętników Jana Chryzostoma Paska z lat 1658–1659.

Iwona Sakowicz, Uniwersytecka historia w Jerozolimie.

Jagoda Załęska-Kaczko, Międzynarodowa wystawa „Bauten der Technik” i obchody 25. rocznicy założenia Technische Hochschule w Gdańsku w 1929 roku.

 

Argumenta Historica nr 3/2016

Tomasz E. Bielecki, Prowiant i używki w relacjach żołnierzy liniowych na froncie wschodnim w latach 1941–1945–przyczynek do badań.

Jan Hlebowicz, W służbie pokoju? Działalność „księży patriotów”
w województwie gdańskim w latach 1950–1955.

Katarzyna Kaczmarek, Doktorant w roli nauczyciela akademickiego.

Tomasz Kempiński, Egzotyczny świat Arkadego Fiedlera.

Arnold Kłonczyński, Zalety i ograniczenia gamifikacji jako metody kształcenia
w naukach humanistycznych.

Michał Kosznicki, Wartość wykształcenia retorycznego w opinii Libaniusza.

Anna Krueger, Początki Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Gdańsku.
Kwestie organizacyjne i propagandowe.

Aleksandra Sienkiewicz, Rola konia w społeczeństwie Hunów
w świetle relacji Ammiana Marcellina i Jordanesa.

Łukasz Sobczak, Uwagi na temat itinerarium wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego
Konrada von Wallenrode (1391–1393) w świetle źródeł drukowanych.

Adrian Watkowski, Wkład Morskiego Urzędu Rybackiego w rozwój polskiego osadnictwa na Wybrzeżu w latach międzywojennych.

Maciej Wojcieszak, Lichwa i sprawy majątkowe chrześcijan w świetle postanowień
zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich IV i V w.

Kamil Wrotkowski, Między Grabskim a Piłsudskim: rząd Aleksandra hr. Skrzyńskiego
w Pamiętnikach Macieja Rataja.

 

Argumenta Historica nr 4/2017

Tomasz E. Bielecki, Służba Polaków – mieszkańców zachodnich województw II Rzeczypospolitej –w oddziałach wojskowych III Rzeszy w świetle dokumentów
wytworzonych przez agendy emigracyjnych władz londyńskich.
Przyczynek do badań

Stanisława Budzisz-Cysewska, Narracja rosyjskich dokumentalistów
w kontekście rosyjsko-gruzińskiej wojny pięciodniowej

Aleksandra Z. Fijałkowska, Pochówki końskie w kulturze zachodnich Bałtów – próba wyjaśnienia genezy oraz związków z wierzeniami w okresie od II do XII w. n.e.

Jan Hlebowicz, Zniewoleni wolnomyśliciele? Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Gdańsku i Gdyni (1947–1951). Przyczynek do polityki wyznaniowej Polski Ludowej
w województwie gdańskim

Katarzyna Kaczmarek, Rozważania na temat roli dydaktycznej nauczyciela akademickiego w opinii jego samego i studentów

Anna Krüger, Czas Bożego Narodzenia w Sopocie
w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie „Zoppoter Zeitung”.
Przyczynek do dziejów życia codziennego nadbałtyckiego kurortu

Zbigniew Landowski, Nowe tendencje w rozwoju szkolnictwa prywatnego w Egipcie

Hanna Lesner, Słowo w służbie władzy. Inspiracje antyczne w retoryce mów Bessariona wygłoszonych na konwencie w Norymberdze

Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk, Słowo w służbie władzy. Inspiracje antyczne w retoryce mów Bessariona wygłoszonych na konwencie w Norymberdze

Mateusz Szuba, Możni z ziemi białogardzkiej i słupskiej w otoczeniu księcia gdańskiego Warcisława II

Adrian Watkowski, Kariera polityczno-wojskowa kontradmirała Gereona Grzeni-Romanowskiego w latach 1945–1949

Maciej Wojcieszak, Kościół późnoantyczny wobec problemu apostazji w świetle kanonów zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich

 

Argumenta Historica nr 5/2018

Dawid Borowka, egipskie skarabeusze a formowanie pierwszych minojskich elit

Wojciech Grott, Działalność polskiego chóru „Harmonja” w Gdańsku – Siedlcach w latach 1920 – 1935 na podstawie polskojęzycznej prasy Wolnego Miasta Gdańska

Marta Raczyńska-Kruk, Zderzenie dwóch narracji. O południowo – zachodnich wybrzeżach Bałtyku w I w n. e. w świetle źródeł pisanych i archeologicznych

Maciej Wojcieszak, Kilka uwag o roli przedstawień Providentia i Quies w mennictwie Dioklecjana po abdykacji (lata 305 – 311)

Waldemar Borzestowski, Joseph von Eichendorff wobec inicjatywy odbudowy zamku w Malborku

Łukasz Podlaszewski, Miasta i wsie byłej Rzeczpospolitej w okresie po upadku powstania listopadowego widziane oczami Amerykanina – Johna Lloyda Stephensa

Adrian Watkowski, Gereon Grzenia – Romanowski, kierownik Studium Wojskowego na Politechnice Gdańskiej w latach 1949 – 1956 (przyczynek do dziejów uczelni w okresie stalinowskim)

Anna Krüger, Karnawał w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie „Zoppoter Zeitung”. Przyczynek do dziejów kultury nadbałtyckiego kurortu

Mateusz Superczyński, Przedmieście portowe w Toruniu – przyczynek badań nad ludnością flisaczą i rybacką od XIII do XVIII w. w świetle zachowanych źródeł z Archiwum Państwowego w Toruniu

Alicja Ozga, Kulturowe przemiany w podejściu do śmierci i obrzędów pogrzebowych w Japonii

Kamil Wrotkowski, Żarty z okazji prima aprilis jako źródło historyczne na przykładzie „Dziennika Bałtyckiego” 1947 – 1970

Aleksandra Zuzanna Fijałkowska, Jedność wyobraźni. Podobieństwa w wierzeniach Bałtów i Słowian

Katarzyna Szychta, Historia zapisana w obrazie. Wydarzenia Grudnia 70 z perspektywy twórców nieoficjalnych znaczków i kartek pocztowych z lat osiemdziesiątych XX w.

Katarzyna Kaczmarek, Lekcja historii w szkole podstawowej w oparciu o metodykę wychowania ZHP na przykładzie zbiórki zuchowej

Agnieszka Pierz, Oddziaływanie szkół na środowisko lokalne na przykładzie szkół publicznych gdańskiej dzielnicy Siedlce w latach 2004 – 2017

Kamil Potrzuski, Wisła jako przestrzeń uprawiania sportów wodnych w Warszawie międzywojennej

Maja Murawska, Galeria środowiskowa. Przyczynek do badań nad sposobami upowszechniania sztuki współczesnej w PRL na przykładzie Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego w Grudziądzu

Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk, Aleksandria ośrodkiem nauki i kultury hellenistycznej

Jakub Jankowski, Rola literatury dziecięco – młodzieżowej w kształtowaniu wrażliwości morskiej na przykładzie portugalskiego leksykonu Mar (Morze)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن

Dodaj komentarz